HEA! Fuotbaljen sûnder te draven

HEA! Oldstars-frouljusfuotbal
Net koppe, gjin slidings, net boppe heuphichte sjitte en foaral: net drave! Dat is Oldstars-fuotbal. By de fuotbalklup fan Wolvegea binne se mei in nij frouljusteam oan dizze fuotbalfariant begûn.
Oldstars-fuotbal is minder blessueregefoelich en dêrom hiel geskikt foar âldere spilers. It 40+-team is entûsjast en fanatyk dwaande. Al is it wol hiel dreech om yn it fûlst fan de striid dochs net in sprintsje oan te lûken.