It omropbedriuw bestiet út de rjochtspersoan ‘Stichting Omrop Fryslân’. De stichting wurdt laat troch in statutêr direkteur/bestjoerder, mei in Ried fan Kommissarissen as tafersjochhâlder. De Ried fan Kommissarissen bestiet út Saakje Mulder (foarsitter), Lian Nijenhuis, Edwin Meijer, Gerrit Hiemstra en Wiebe Wieling. Bestjoerder is Houkje Rijpstra.

E. Meijer, L. Nijenhuis, S. Mulder, G. Hiemstra en W. Wieling.