ANBI

  • Naam : Stichting Omrop Fryslân
  • Fiscaal nummer : 89.16.883
  • Post- bezoekadres : Zuiderkruisweg 2, 8938 AP Leeuwarden

Doelstelling: de stichting stelt zich primair ten doel omroepprogramma’s voor radio, televisie en online te verzorgen die in zodanige mate gericht zijn op de in de provincie Fryslân
levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften en bijdragen aan de bevordering van de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in de provincie Fryslân, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn; het media-aanbod van de stichting wordt gekenmerkt door een zo groot mogelijke onafhankelijkheid, evenwichtigheid en onpartijdigheid, en wordt zo veel als mogelijk in de Friese taal aangeboden.

Hoofdlijnen actuele beleid: Het mediagebruik van ons publiek verandert in hoog tempo. Steeds meer kijk-, luister- en leestijd wordt online gespendeerd, via websites, sociale media en apps. Uiteindelijk zal in de toekomst het harde onderscheid tussen radio, TV en online wegvallen . Ontwikkelingen als camjo en mojo, journalisten die zelf de camera bedienen of dat met de telefoon doen, geven nieuwe mogelijkheden. Omrop Fryslân wil hier gebruik van maken en de verdere ontwikkeling van online prioriteit geven.

Bestuurlijke organisatie: op grond van de statuten van één september 2011 kent de stichting een raad van commissarissen, die toezicht houdt op het gevoerde beleid en beheer. De dagelijkse leiding is in handen van één bestuurder. De raad van commissarissen bestaat uit S. Mulder (voorzitter), L. Nijenhuis, E. Meijer, G. Hiemstra en W. Wieling. Bestuurder is H. Rijpstra.

Beloningsbeleid: alle medewerkers van de stichting evenals de directeur-bestuurder worden bezoldigd in overeenstemming met de CAO voor het Omroeppersoneel. Voor de stichting is verder de Wet normering topinkomens van toepassing. Er zijn geen functionarissen geweest die een bezoldiging boven het toepasselijk WNT-maximum (rekening houdend met het overgangsrecht) hebben ontvangen.

Documenten: