Radio FM Eter
92.2 FM yn Fryslân en de Noardeastpolder
92.5 FM yn de regio Eaststellingwerf

Radio DAB+
Kanaal 5A (174,928 MHz) fanút Jirnsum, Tsjerkgaast en Smilde wei. Op de Waadeilannen is de ûntfangst beheind.

Radio digitaal fia de kabel

Fia dyn Mediabox of CI+ kaart kinst Omrop Fryslân Radio digitaal ûntfange.

 • Ziggo: 824 (of 1824)
 • Kabelnoord: Omrop Fryslân 808, Alles Frysk 845, Koperkanaal 846
 • Odido: 1820
 • Tele 2: 937
 • KPN en Budget Thuis: 880
 • Canal Digitaal en Online: 764
 • Caiway: 859
 • Delta: 896
 • Solcon: 1080
 • Kabeltex: 846
 • SKV: 1322

Radio analooch fia de kabel

Klanten fan Kabelnoord, SKV en Kabeltex kinne Omrop Fryslân Radio ûntfange fia de analoge kabel.

 • It Amelân: 88.9 FM
 • Dantumadiel: 88.9 FM
 • Noardeast-Fryslân: 88.9 FM (net mear besikber yn de eardere gemeente Ferwerderadiel)
 • Skiermûntseach: 88.9 FM
 • Texel: 96.5 FM
 • Veendam: 103.0 FM

Radio Online

Omrop Fryslân Radio is live fia de website te beharkjen. De direkte MP3-url foar ynternetradio's is https://d3pvma9xb2775h.cloudfront.net/icecast/omropfryslan/radio.mp3

Telefyzje Digitaal

Omrop Fryslân Telefyzje is yn hiel Fryslân te sjen fia Digitenne (DVB-T), en lânlik fia de kabel en IPTV.

 • Ziggo: kanaal 30 yn Fryslân en yn hiel Nederlân ek op kanaal 702
 • Kabelnoord: kanaal 11
 • KPN en Budget Thuis: kanaal 502
 • Odido: kanaal 504
 • Tele 2: kanaal 410
 • Canal Digitaal en Online: kanaal 254
 • Caiway: kanaal 77
 • Youfone: kanaal 801
 • Delta: kanaal 61
 • Solcon: kanaal 904
 • Freedom: kanaal 254
 • Kabeltex: kanaal 106
 • SKV: kanaal 14

Telefyzje fia de analoge kabel

Klanten fan Kabelnoord kinne yn Fryslân fia de analoge kabel nei Omrop Fryslân sjen.

 • It Amelân: 50 (703,25 MHz)
 • Dantumadiel: 50 (703,25 MHz)
 • Noardeast-Fryslân: 50 (703,25 MHz) (net mear besikber yn de eardere gemeente Ferwerderadiel)
 • Skiermûntseach: 50 (703,25 MHz)

Telefyzje Online
Omrop Fryslân TV is live te sjen op ús website. Omrop Fryslân TV wurdt ek oanbean yn de tv-apps fan telefyzjeproviders en by NLZIET.