Radio

FM
92.2 FM yn hast hiel Fryslân
92.5 FM yn de regio Eaststellingwerf

DAB+
9D en 6B yn it grutste part fan Noard-Nederlân

Om DAB+ ûntfange te kinnen is in nije radio nedich. Sjoch foar mear ynformaasje oer DAB+ op www.digitalradio.nl.

Telefyzje

Omrop Fryslân Telefyzje is yn hiel Fryslân te sjen fia Digitenne (DVB-T), en lânlik fia de kabel en IPTV.

  • Ziggo: kanaal 30 yn Fryslân en yn hiel Nederlân ek op kanaal 702 (mear ynformaasje)
  • Kabelnoord: kanaal 11
  • KPN, XS4ALL, Budget Thuis: kanaal 502

Kabel analooch
Klanten fan Kabelnoord kinne yn Fryslân fia de analoge kabel nei Omrop Fryslân sjen.

  • It Amelân: 50 (703,25 MHz)
  • Dantumadiel: 50 (703,25 MHz)
  • Noardeast-Fryslân: 50 (703,25 MHz) (net besikber yn de eardere gemeente Ferwerderadiel)
  • Skiermûntseach: 50 (703,25 MHz)