Omrop Fryslân is in publike omrop en in mediabedriuw dat folop yn ûntwikkeling is. Neist regionale radio, telefyzje en ynternet, makket Omrop Fryslân ek programma’s foar NPO 2 en binne der edukative programma’s op radio en telefyzje. Omrop Fryslân wol regionaal werkenber, aktueel, ûnôfhinklik, betrouber en tagonklik wêze, ferdivedearje en fariearje. En Frysk: it poadium foar maatskiplike diskusjes yn de provinsje, belutsen by en ûnderdiel fan it deistige Fryske libben. Koartsein, Omrop Fryslân wol it mediabedriuw wêze dêr’t de Friezen net sûnder kinne!

Fakatueres

  • Wy sykje freelance sjoernalisten, sjoch hjir foar mear ynformaasje.
  • Wy sykje in freelance programmamakker, sjoch hjir foar mear ynformaasje.
  • Wy sykje in Haad Publyk-Reklame, sjoch hjir foar mear ynformaasje.

Wolsto graach wurkje by de Omrop, mar stiet dyn dreambaan der net tusken? Skriuw dan in iepen sollisitaasje. Klik dêrfoar hjir.

Sollisitaasjeproseduere