As ynwenner fan Fryslân en brûker fan ús media binne wy benijd watsto fan Omrop Fryslân fynst. Fan de programma’s, webside, apps, presintatoaren, muzykkar en noch folle mear. Troch diel út te meitsjen fan it panel fan Omrop Fryslân kinst dyn miening jaan en kinne wy ús hieltyd wer ferbetterje.

Ast dielnimst oan ús panel krijst ûngefear 10 kear yn it jier fia e-mail in enkête. Meidwaan oan it panel?

Klik hjir om dy op te jaan!