Frysktalige stimdonateurs socht foar ynsprekmaraton

Ynsprekke kin fia: Common Voice (mozilla.org)

Fryske Top 100

De Fryske top 100 giet wer los! We sette dit jier muzikaal útein mei húskeamerkonserten fan Fryske artysten. Fan 21 novimber ôf kin elkenien in wike lang kâns meitsje op sa’n yntym en smûk konsert middenyn dyn eigen húskeamer. Opjaan kin fia: omropfryslan.nl/frysketop100

Besjoch hjirre de aksjebetingsten.