Ljouwert presintearret koälysje-akkoart: earmoed en wenningneed oanpakke

Formateur Cora-Yfke Sikkema oerlanget it koälysje-akkoart oan boargemaster Sybrand Buma © Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
De gemeente Ljouwert wol de earmoed en de wenningneed oanpakke. Dat stiet yn it nije koälysje-akkoart fan Ljouwert dat tiisdei presintearre is.
"Veel mensen hebben moeite om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat belemmert hen om mee te doen in de samenleving", skriuwe boargemaster en wethâlders. Ien op de fiif húshâldens hawwe in ynkommen dat leger leit as 125 persint fan it sosjaal minimum.
"Daardoor groeien veel kinderen op in armoede. Wij willen voorkomen dat armoede van generatie op generatie overgaat." De gemeente wol dêrom ynsette op oplieding en wurkgelegenheid. "En we gaan de schuldenaanpak vereenvoudigen en versnellen."
By de presintaasje © Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
Krekt as lanlik, hat ek Ljouwert te krijen mei in krisis op de wenningmerk. Der binne net genôch wenningen foar minsken mei in soarchfraach, starters, senioaren en studinten. Boppedat binne de wenningen faak djoer. "Dat zet de leefbaarheid in een aantal wijken sterk onder druk", skriuwt it kolleezje.

Mear betelbere wenningen

Plan is om de kommende perioade mear betelbere wenningen te bouwen yn de gemeente Ljouwert en te soargjen foar in earlike ferdieling fan de besteande wenningfoarried. "Met name de Spoorzone biedt hiervoor mogelijkheden. Met een gevarieerd aanbod van koop- en huurwoningen willen we voorkomen dat bestaande en nieuwe wijken de toekomstige achterstandswijken worden."