Pompeblêden twadde Frysk en Frij

© Omrop Fryslân
It blêd De Pompeblêden moat de opfolger fan Frysk en Frij wurde. Dat docht bliken út lêzersûndersyk. It Afûkblêd foar ûnderwiisminsken ferskynt fiif kear yn it jier.
De lêzers hawwe ferlet fan in blêd lykas Frysk en Frij dat faker ferskynt en ek oare ûnderwerpen as ûnderwiis behannelet. Neffens haadredakteur Jelsma kin dat net sûnder ekstra jild.