HEA! Fyftich jier yn de stien

Mear as fyftich jier hat Theo Rutter fan Bûtenpost yn de stiennen sitten. Tûzenen kilometers strjitwurk hat Rutter der yn lein. Mar no draacht hy de saak oer oan de jongere generaasje. Mar de strjitlizzer is noch aardich geef, en hâldt dêrom ek noch net op. Rutter giet fierder as zzp'er mei hjir en dêr nochris in putsje. Want stilsitte, dat kin hy net. "Dan sakje je as in pudding yninoar."
HEA! Stienneman