HEA! Suppe yn de winter

Ek winters kinne je prima suppe troch de grêften fan Ljouwert. Tineke Merkus fan SUP Skool yn Ljouwert fynt it prachtich wurk. Earder wie se accountmanager by in bank, mar doe't se de smaak fan it suppen te pakken krige, goaide se it roer om. It mantelpakje en de hege hakken waarden omruile foar in wetsuit en in board. No wol se nea wer oars.
HEA! Wintersuppe