Liveblog | 3 augustus

Dit wie de PC fan 2022: Partoer Tjisse Steenstra pakt de winst

Omrop Fryslân folget de hiele dei alles op en om it Sjûkelân yn Frjentsjer, dêr't de 169e PC ferkeatst wurdt. De earste partij set om likernôch 09.30 oere útein. De wedstriden binne fan 14.00 oere ôf live op telefyzje te sjen en moarns al fia de radio te folgjen.

Bywurke: 3 augustus, 20:32
woansdei 3 augustus
20:28

Oant safier

Dankewol foar it folgjen. Dit wie ús liveblog oer de 169e PC. Foar al it lêste keatsnijs kinst fansels terjochte op ús webside.
20:17

Renze Hiemstra wint de PC foar de fjirde kear

"De ontlading is enorm"
20:11

Marten Bergsma lûkt him it ferlies oan

Marten Bergsma: "Dit komt hurd oan"
20:03

Hans Wassenaar kin it mar krekt drûch hâlde

Hans Wassenaar hat wiete eagen
19:36

Tjisse Steenstra is kening

By de huldiging waard Tjisse Steenstra útroppen ta kening. Hy wie de bêste keatser fan de dei. It wie syn earste PC-titel.
"Geweldich, dit is in dream dy't útkomt", seit Steenstra. "As je him dan dochs winne, dan ek mar fuort kening", grapket hy.
Steenstra is de earste kening út Bitgum sûnt 1930.
Tjisse Steenstra, kening fan de PC © Dijks Media
19:12

Steenstra, Hiemstra en Wassenaar winne!

Se kamen yn de finale mei 5-3 efter, mar Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar winne dochs noch de 169e PC.
19:02

Steenstra-en-dy libje noch

5-5! Steenstra-en-dy komme werom fan in 5-3-efterstân. Wa wurdt de winner fan de 169e PC?
18:53

Wat is it spannend!

By 5-3 6-6 krigen Bergsma-en-dy dé kâns om de winst binnen te heljen, mar it slagge net: it is 5-4 en dus is it noch net dien op it Sjûkelân.
18:42

Bergsma-en-dy op 5-3!

No wurdt der in moaie slach slein op it Sjûkelân. By 4-3 6-6 slacht Marten Bergsma in sitbal: 5-3. Nimme se hjir in foarskot op de titel?
© Dijks Media
18:31

Noch gjin ferskillen

It slagget beide partoeren noch net om in gatsje te slaan. It is 3-3 op it Sjûkelân.
18:11

It giet lykop

Oant no ta is it in spannende finale. Bergsma en Steenstra hâlde inoar foarearst yn lykwicht: 2-2.
© Dijks Media
18:07

Drokte yn Frjentsjerter binnenstêd

De PC lûkt in protte minsken nei Frjentsjer. Net allinnich op it Sjûkelân is it drok, ek yn de binnenstêd.
17:56

Tuskenstân: 1-1

It partoer fan Bergsma pakt it earste buordsje, mar Steenstra antwurdet: 1-1.
© Dijks Media
17:51

We binne los!

De finale is úteinset: Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra nimme it op tsjin Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Wa wint de 169ste PC?
17:39

Tredde plak foar partoer Van der Bos

De ferliezer fan de dei is it partoer fan Gert-Anne van der Bos. Erwin Zijlstra foel blessearre út by harren en se gienen yn de heale finale kopke ûnder tsjin Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra.
Ljochtpuntsje wie de 16-jierrige ynfaller Jan-Tymen Eisma: "It wie wol wat spannend, mar de mannen hawwe my fantastysk meinommen."
Partoer Van der Bos ferliezers fan de dei
17:14

Partoer Tjisse Steenstra twadde finalist

Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma binne suver fan it fjild ôf fage troch Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar (5-1 6-2).
"Dy mannen sloegen fan it begjin ôf oan fantastysk út. As se sa slaan, is it 'game over'", seit Bouma. Syn partoer pakt wol in tredde plak en dêr is hy tefreden mei.
De finalisten binne no bekend: it partoer fan Marten Bergsma nimt it op tsjin it partoer fan Steenstra.
It partoer fan Tjisse Steenstra is de twadde finalist
17:04

Steenstra op wei nei de finale

Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar hawwe oant no ta gjin problemen mei Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma. It stiet al 4-0. Steenstra-en-dy kinne harren opmeitsje foar de finale, sa't it no liket.
16:48

Bergsma-en-dy earste finalist

De partij is oer. Van der Bos-en-dy hawwe noch aardich fochten, mar Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra hawwe harren pleatst foar de finale (5-3 6-2).
De lêste slach fan dizze partij
16:31

Kreaker yn de heale finale: Van der Bos - Bergsma

Op dit stuit nimme de partoeren fan Gert-Anne van der Bos en Marten Bergsma it tsjin inoar op. By it partoer fan Van der Bos docht Erwin Zijlstra net mear mei. Hy hat pine yn 'e bûk.
Bergsma-en-dy lykje op wei nei de finale. Sy steane mei 2-5 foar.
Ynfaller Jan-Tymen Eisma yn aksje © Dijks Media
16:08

Partoer Remmelt Bouma lêste heale finalist

Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma hawwe harren as lêste pleatst foar de heale finale. Se wienen mei 5-3 6-4 te sterk foar Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga.
It partoer fan Remmelt Bouma nei de heale finale
15:44

Maleur by lêste partij twadde omloop

15:37

Erwin Zijlstra kin net fierder

In grutte tsjinslach foar it partoer fan Gert Anne van der Bos. De kening fan 2021, Erwin Zijlstra, kin net fierder. Hy wurdt ferfongen troch Jan-Tymen Eisma.
"It woe echt net mear, de enerzjy wie op. Kwa keatsen gie it net ûnaardich, mar eltse slach die my sear", ferklearret Zijlstra syn beslút. Hy hat lêst fan pine yn 'e bûk.
De kening fan 2021 kin net mear troch
15:15

Ek de tredde favoryt troch: Steenstra-en-dy nei de tredde omloop

Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar hawwe dien wat se dwaan moasten. Se fersloegen Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan van Popta en Pieter Jan Leijenaar mei 5-5 6-0.
Nicolay-en-dy kamen werom nei in 3-0 en in 3-5-efterstân. Steenstra makke it by 5-5 wol goed ôf (6-0).
Sa hawwe de trije favoriten, de partoeren fan Van der Bos, Bergsma en Steenstra harren pleatst foar de heale finales.
De lêste slach by Steebstra - Nicolay
15:06

Bergsma, Bruinsma en Kootstra troch nei spannende partij

Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra hawwe harren pleatst foar de tredde list. Nei in spannende partij waard it 5-5 6-4 tsjin Bauke Triemstra, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra.
It wie net ienfâldich foar Bergsma-en-dy. Nei in 4-2 foarsprong kamen se 4-5 efter, mar Triemstra-en-dy koenen net trochdrukke.
De lêste slach fan de partij
14:11

Van der Bos-en-dy winne fan Kingma-en-dy

De earste winner fan de twadde omloop kin ek opskreaun wurde: Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra winne mei 5-2 en 6-6 fan Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten.
Foar Enno Kingma betsjut it syn lêste ynbring op de PC. Hy hâldt op mei keatsen.
De lêste slach by Van der Bos tsjin Kingma
13:44

De earste omloop is foarby

It partoer fan Paul Dijkstra, René de Haan en Hendrik Bouwhuis hat ferlern fan it partoer fan Auke Boomsma, Hessel Postma en Tsjerk Elsinga, mei 5-5 en 0-6.
Sa einige it duel tusken Dijkstra-en-dy tsjin Boomsma-en-dy:
13:26

Foar sportferslachjouwers binne it drokke dagen

Kommentator Geert van Tuinen hâldt de einstannen krekt by © Omrop Fryslân, Lennard Geerts
13:04

Duiven-en-dy ferlieze fan it partoer Bouma

It partoer fan Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Evert Pieter Tolsma hat mei 5-1 6-4 wûn fan Gerrit Jan Duiven, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Der binne no noch twa partoeren tsjin inoar oan it keatsen yn de earste omloop.
Sa einige de striid tusken Bouma- en Duiven-en-dy
12:52

In emosjonele Thomas van Zuiden nimt ôfskied fan it Sjûkelân

Thomas van Zuiden nimt ôfskied fan it Sjûkelân
Van Zuiden docht hjoed net mei de PC mei, mar is earder dit seizoen opholden. Hy hat in huldiging krigen op it fjild.
12:48

De beslissing yn de striid tusken Nicolay en Van Zuiden

Sjoch hjir hoe't Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan Popta en Pieter Jan Leijenaar fan Peter van Zuiden, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer winne:
De beslissing yn de striid tusken Nicolay en Van Zuiden
12:42

Wassenaar hat de skouders der ûnder set

Hans Wassenaar kin konkludearje dat syn skouder 'goed genôch' is
Hans Wassenaar hie lêst fan 't skouder, mar kin dochs in winst fan 5-0 en 6-0 tsjin it partoer fan Van Dellen opskriuwe. It skouder wie 'goed genôch', seit er. Hy hat der alles oan dien om it safier te krijen.
12:37

Op de tribunen wurdt der drok meiskreaun

12:21

Nicolay-en-dy nei de twadde omloop

Ek de útslach fan de oare partij is der wer: Haye Jan Nicolay, Gabe-Jan Popta en Pieter Jan Leijenaar winne mei 5-5 en 6-4 fan Peter van Zuide, Kevin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer.
12:18

Yn de omkriten fan it Sjûkelân begjint it yntusken drok te wurden

12:15

Steenstra-en-dy pakke de winst

It partoer fan Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar hat mei 5-0 en 6-0 wûn fan it partoer fan André van Dellen, Pieter Jan Plat en Willem Heeringa.
11:47

Daniël Iseger, Bauke Triemstra en Patrick Scheepstra binne troch nei de twadde omloop

It partoer fan Triemstra-en-dy tsjin Van Dellen-en-dy
It partoer fan Bauke Triemstra, Daniël Iseger en Patrick Scheepstra hat mei 5-3 6-6 wûn fan Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra en Steven Koster.
11:36

Erwin Zijlstra kin dochs keatse: fanôf fan 'e moarn bliuwt alles deryn

Partoer Van der Bos-en-dy tsjin De Groot-en-dy
11:10

Hylke Bruinsma: "Ik haw dien wat ik dwaan moat, ik sit der wol lekker yn"

Hylke Bruinsma (partoer Bergsma) kin op nei de twadde omloop
11:04

Van der Bos-en-dy winne mei 5-0 6-2

It partoer fan Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra hat mei 5-0 6-2 wûn fan Youri de Groot, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten.
© Dijks Media / Henk Jan Dijks
11:03

Deputearre Friso Douwstra is der ek by yn Frjentsjer

10:52

It partoer tusken Van der Veen-en-dy en Kingma-en-dy

Bylden fan de striid:
10:51

Rick Minnesma ferliest fan Kingma-en-dy, mar sjocht werom op in moai debút

10:44

De fokus is heech by de manlju op it fjild

© Dijks Media / Henk Jan Dijks
10:42

Zijlstra fielt him better: "It giet wer reedlik, alles bliuwt wer wat binnen"

10:35

Partoer Kingma wint fan Van der Veen

Ek de partoeren 3 en 4 binne útspile: Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten hawwe mei 5-1 6-6 wûn fan Johannes van der Veen, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma.
10:26

Van der Bos-en-dy en De Groot-en-dy kinne hast úteinsette, Erwin Zijlstra stiet klear

10:18

Bergsma-en-dy winne mei 5-1 6-2

De earste útslach is in feit: it partoer fan Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra wint mei 5-1 6-2 fan Rutger Torensma, Harold de Boer en Jurrit Osinga.
10:12

Moaie bylden fan it Sjûkelân

10:07

Erwin Zijlstra wol dochs starte

Zijlstra wol dochs begjinne © Omrop Fryslân, Andor Faber
09:57

Ek de kommissaris fan de Kening is op it Sjûkelân

Kommissaris fan de Kening Arno Brok © Omrop Fryslân, Simone Scheffer
09:54

Partoeren 3-4 en 5-6 oan it keatsen

De earste twa wedstriden sette útein. It giet om de partoeren 3-4 fan Johannes van der Vaan, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma tsjin Enno Kingma, Kees van der Schoot en Menno van Zwieten, en om de partoeren 5-6 fan Rutger Torensma, Harold de Boer en Jurrit Osinga tsjin Marten Bergsma, Hylke Bruinsma en Hendrik Kootstra.
De earste partoeren sette útein © Omrop Fryslân, Andor Faber
09:46

Foarsitter Hellinga trapet de PC offisjeel ôf

09:44

Noch wat bylden fan de rydtoer

09:30

De PC set útein!

09:20

De winners ûnwis en in Keninginne mei de Keningsbal om

© Omrop Fryslân
De winners fan ferline jier jouwe oan dat sy sels noch net goed witte mei wa't sy spylje sille yn har partoer.
Taeke Triemstra: "Wy sille aanst efkes hearre hoe't it mei Erwin is. Fan 'e moarn wie it net sa goed mei him, mar hy moat it sels mar efkes oanjaan. Wy nimme mei ús trainer de beslissing. Hiel apart en ferfelend, mar wy moatte it bêste mar fan de situaasje meitsje. Jan-Tymen wie al wat taret om't ik moandei sels siik wie. Mar mooglik moat er hjoed oan de bak."
Gert-Anne van der Bos: "It is balen, mar de kop omheech hâlde en in toskje mear. Hjir kinst neat oan dwaan. Jan-Tymen traint wolris mei, wy kenne syn kwaliteiten. Erwin is der no wol, mar wy moatte efkes sjen hoe fit oft er is."
Ferslachjouwer Geert van Tuinen by de koets
Bysûnder is dat Manon Scheepstra de Keningsbal om hat en yn de koets sit. "Jawis, de Kening is der net hjoed, dus dan mei de Keninginne mei. Emansipaasje hè. In hiele eare."
09:12

PC-foarsitter freget om tolerânsje

Op de tuorren by it Sjûkelân hingje dit jier de PC-flaggen wer. Earder hat der ek in reinbôgeflagge hongen, dêr't net elts wiis mei wie. Hellinga wiist der op dat it plakken fan etiketten net goed is. "De PC komt tuorren tekoart om rjocht te dwaan oan elts. Wurkje oan ûnderling betrouwen is better."
In fragmint út de taspraak fan PC-foarsitter Ids Hellinga
09:00

De lotting

Oer in healoere giet it los op it Sjûkelân. De trije favorite partoeren ûntrinne elkoar op syn minst yn de earste twa omlopen. It is in moaie lotting, wat dat oanbelanget.
Tjisse Steenstra, al jierren ien fan de favoriten, hat de PC noch noait wûn. Wurdt dit syn jier? Hy hat de lotting mei. "We moatte der wol om tinke, it binne allegear goede keatsers. Mar as we dogge wat we kinne, dan meie we it de earste omlopen net ferlieze."
Titelferdigener Gert-Anne van der Bos lûkt syn lot © Dijks Fotografie
08:57

De favoriten

Ferslachjouwer Geert van Tuinen sjocht, krekt as ferline jier, trije grutte favoriten: de partoeren Van der Bos, Steenstra en Bergsma. Dy ha de oerwinningen yn de frijeformaasjepartijen ridlik earlik ferdield. Steenstra hat fan dy trije it moaiste lot, want dy kin de oare favoriten pas yn de finale treffe.
Alle favoriten ha wol har eigen problemen, neffens Van Tuinen.
08:53

Zijlstra wol dóchs earste omloop besykje

Nettsjinsteande dat er him net goed fielt, wol Erwin Zijlstra dóchs besykje om de earste omloop te keatsen. Earder dizze moarn waard bekend dat Kening fan ferline jier útfalle soe fanwegen búkgryp. Mar Zijlstra, dy't mei Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra yn it partoer sit, wol it dus noch besykje.
Ferslachjouwer Geert van Tuinen
08:50

De tariedingen

It Sjûkelân leit der wer spik en span by. Juster seagen we by de lêste tariedingen
Lêste tariedingen op de PC: "Der moat noch hiel wat gebeure, mar it komt goed"
08:43

Werom nei ferline jier

Omrop Fryslân folget de hiele dei alles op en om it Sjûkelân, dêr't de 169e PC hâlden wurdt. Ferline jier wienen Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en kening Erwin Zijlstra de bêsten.
Sjoch hjir nei in wiidweidige gearfetting fan ferline jier:
08:38

Foarútsjen op de dei

Oan de PC dogge dit jier 48 keatsers, 8 Keningen, 6 debutanten en 3 ynfallers mei. Foar it keatsen echt úteinset, is der romte foar tradysje mei de resepsje yn de Koornbeurs en de rydtoer mei it winnende partoer fan ferline jier.
Ferslachjouwer Hijlko Broersma sjocht foarút op de dei
08:18

Taspraak foarsitter Hellinga: "Einlings wer in normale PC"

Foarsitter Ids Hellinga earder, by de lotting © Dijks Media / Henk Jan Dijks
"Freonen en freondinnen fan de PC, de dei is begûn." Foarsitter Ids Hellinga fan de Permanente Commissie is om 08.00 oere mei syn taspraak begûn. "Einlings wer in normale PC."
Helllinga sei: "As wy aanst wer ûnder de twillingtuorren troch rinne, it Sjûkelân yn 'e mjitte, dan fiele wy ús wer dy famkes en jonkjes dy't wy eartiids wiene. Yn dy ûnbefongenens sille wy ús freonen moetsje. En fiele en ûnderfine wêr't it echt om draait yn ús libben: de ferbining troch de freonskip."
It earste part fan de taspraak fan foarsitter Ids Hellinga
De foarsitter is optein dat de PC wer sûnder beheiningen kin. "In normale PC, wy wiene der ek wol wer in bytsje oan ta nei de corona-PC fan ferline jier, gjin PC yn 2020, de ûntrommings-PC yn 2019 troch it ekstreme waar en yn 2017 hiene wy roadblocks by it Sjûkelân lizzen, troch in driging fan terrorisme. It binne dy bysûndere PC-omstannichheden dy't miskien wol it ferhaal fertelle fan it tiidrek dêr't wy yn libje."
07:58

Watfoar waar krije de keatsers?

Waarfrou Tjitske Wiebenga foarseit simmersk keatswaar: woansdei spilet de sinne in haadrol. "As je der op út sille en je in soad bûten binne, dan ried ik it smarren mei sinnebrân wol yn."
De temperatueren lizze dan ek heech. "It wurdt sa'n 24 graden op de eilannen oant 28 graden djipper it lân yn. De wyn komt earst út it súdwesten, mar letter wat mear út de westlike hoeke. De wyn is meast matich boppe lân."
De waarmte lûkt oan de ein fan de dei noch net al te bot fuort. "Ek jûn bliuwt it aardich lang waar, yn de nacht wurdt it net kâlder as sa'n 18 graden."
Waarfrou Tjitske Wiebenga
07:50

Erwin Zijlstra docht net mei, Jan-Tymen Eisma ferfanger

Erwin Zijlstra op de PC ferline jier © Dijks Media / Henk Jan Dijks
Op it lêste momint is der in útfaller mei de PC: Erwin Zijlstra is siik wurden. De Kening fan ferline jier stiet net op it fjild om't er ôfrûne nacht búkgryp krigen hat, dêr't Taeke Triemstra de nacht derfoar fan te lijen hie.
Dat betsjut dat it partoer fan Gert-Anne van der Bos en Taeke Triemstra op syk moast nei in ferfanger, en dy hawwe se fûn yn Jan-Tymen Eisma fan Frjentsjer. Eisma komt út itselde keatsteam, Puur Passie. Hy is in jonge keatser, dy't foar Frjentsjer de Bûnspartij keatst hat.
Ferslachjouwer Geert van Tuinen
07:45

Goeiemoarn!

Goeiemoarn en wolkom op de 169e PC. De wichtichste keatswedstriid fan it jier is fan 14.00 oere ôf op telefyzje te sjen: earst mei in gearfetting en dêrnei live. Fan moarns betiid ôf is de PC al te folgjen op de radio en online. It is wer in PC sûnder beheiningen: dat betsjut dat der wer in folslein útferkocht Sjûkelân
Sa seach in fol Sjûkelân der in pear jier lyn út: dit jier mei it wer © Dijks Media / Henk Jan Dijks