Simmerblog: Simmer yn De Rottefalle

16 jul 2021 - 19:30

Omrop Fryslân giet op roadtrip troch de provinsje: acht wiken lang komme wy del yn ferskate doarpen en stêden. Hjoed de lêste fan dizze earste wike: De Rottefalle! Yn dit simmerblog in oersjoch fan alle ferhalen.

18:00
Noch in noflike dei en oant nije wike!

Dit wie de earste wike fan Simmer yn Fryslân. Nije wike geane wy fierder, oant dan!

17:59
Dit wie Simmer yn De Rottefalle
17:18
"Dêr dogge jo it foar"

Freddy Bult en Aukje Westerhof binne de eigeners fan restaurant De Herberg. En dat al 26 jier lang. Wa't lekker ite wol, wurdt ferrast troch kok Kees Meinderts. Yn elk gefal is it iten sa lokaal as mooglik. "We hâlde fan ferrassingen", seit Aukje. "Wy hawwe in moai menu. Foar wa't in smaak hat dy't der net by sit, meitsje wy gewoan wat oars.

Yn de coronatiid koene minsken iten ophelje by De Herberg. Dêr koene Aukje en Freddy fansels net in soad mei fertsjinje, mar sa kaam it yn elk gefal wer in bytsje op gong. "Asto moaie produkten hast dy'tsto goed klearmakkest en de gasten goed útleist hoe't se it thús op in board lizze kinne, dan krije je dêr wer enerzjy fan", seit Aukje.

Boppedat wiene it de gasten dy't har opfleuren yn coronatiid. "Dy ha ús troch de tiid holpen", seit Aukje. "Minsken dy't spontaan mei in blom oankamen, in kaartsje stjoerden of wat troch de brievebus diene. Dêr dogge je it foar."

Restaurant De Herberg yn De Rotfalle

16:30
Kuorbal feriening Wêz Handich

Feriening Wêz Handich is de kuorbalklup fan De Rottefalle. Hessel van der Heide is spiler, trainer en coach by de feriening. "Dat je de froulju en hearen wat trochinoar hawwe fyn ik moai", seit Hessel.

De klup hat in gearwurking mei Eastermar en Drachtsterkompenije. In tal jierren lyn kaam de gearwurking ta stân. Wêz Handich hie in oerskot oan hearen, by bygelyks Drachtsterkompenije hiene sy dêr net genôch fan. "It is in gesellige feriening", seit Hessel. "Sy fûnen ús dus ek wol gesellich."

Kuorbalferiening Wêz Handich - Foto: Omrop Fryslân, Geert van Tuinen

Jan Keuning sit al jierren yn it kuorbaljen, ek al wennet er no yn Dokkum, mar hy is de klup noch altiten trou. Hy is grutbrocht yn De Rottefalle en is hjir noch altiten aktyf, neist it kuorbaljen mei sjongen en it skûtsje. Mar yn Dokkum docht Keuning ek genôch. "Se witte dêr net wat ik hjir doch en hjir net wat ik dêr doch'"

By de kuorbalklup fan De Rottefalle

16:24
In 'Refugio' yn De Rottefalle

It tsjerkje fan De Rottefalle wurdt net in soad mear brûkt foar tsjerketsjinsten: dat bart noch mar 10 kear yn it jier. It tsjerkje is yntusken yn behear fan Stichting Alde Fryske Tsjerken. Sadwaande wurdt it 300 jier âlde gebou no brûkt foar trouwerijen en muzikale eveneminten.

Der is noch wat bysûnders mei dizze doarpstsjerke oan de hân: it is in echte 'Pilgrimsrefugio'. Rottefalle leit nammentlik oan it Fryske Streekpad en it Pad Friese Wouden. Sûnt 1 maaie kinne minsken foar in lyts bedrach oernachtsje yn it tsjerkje.

It publyk komt foar de soberheid, seit Yvette Mulder fan de pleatslike kommisje. Wa't moarns farsk ite wol, kin nei de bakker yn it doarp. Fierder is der streamend wetter en in húske: foar wa't fan sober hâldt, is dat mear as genôch.

Boppedat meie de sliepers sels sjen hoe't se lizze wolle en krije se foar de nacht yn de tsjerke in fjildbedsje mei. Vermeulen: "Se kinne hjir lekker sliepe. It is hjir prachtich rêstich en it is in hiel bysûndere ûnderfining."

De doarpstsjerke fan De Rottefalle is no in 'Refugio'

15:25
Fanatike Jeu de Boules-spilers yn De Rottefalle

It is mar in in lyts baantsje, mar yn De Rottefalle kinne se hoe dan ek Jeu de Boules spylje. It klupke spilers sels is ek net al te grut: it bestiet út seis man. Falt der immen út, dan spilet ien fan de froulju út it doarp mei. "De ploech moat kompleet wêze", sizze dizze fanatike Jeu de Boules-spilers.

Jeu de Boule yn De Rottefalle

14:35
It hertekamp fan De Rottefalle

De Rottefalle hat in eigen hertekamp. Lieuwe Booij is al 40 jier frijwilliger en sûnt in pear jier docht er it "fullspeed", sa seit Booij: hy docht no it behear.

Der skarrelje fjouwer herten en in bok om, dy't yntusken fjouwer jongen krigen hawwe. Fierder rinne yn dit grutste hertekamp fan de gemeente noch geiten rûn, lykas swannen en in jonge pau, dy't útbret is troch in hin.

It kostet wol wat, al dy bisten. Benammen de swarte swannen wiene in djoere oanskaf. Mar de bewenners út De Rottefalle hawwe dat der wol foar oer, seit Booij: "Wy hawwe in protte donateurs."

It hertekamp by De Rottefalle - Foto: Omrop Fryslân, Geert van Tuinen

Lieuwe Booij fan it Hertekamp by De Rottefalle

12:58
Rottefalle brûst: de iepening fan it kulturele seizoen

Keunst, kultuer, histoarje en in echte 'Garaazjesale', dat is it evenemint 'Rottefalle Brûst'. It is betocht om it kulturele jier fan De Rottefalle te iepenjen, fertelt Joke van der Zwaag.

"De Rottefalle brûst fan de stichtingen en aktiviteiten", seit de betinkster fan it evenemint. "Der binne hjir in protte minsken dy't muzyk meitsje, der binne minsken dy't prachtich skilderje. Wy seine: as wy dat no allegearre op ien dei ferienigje kinne, yn in geweldige iepening, dan kinne wy der de hiele winter fan genietsje."

Van der Zwaag fan 'Rottefalle brûst' - Foto: Omrop Fryslân, Miranda Werkman

Op 11 septimber sil it doarp op 'e kop stean. Dan komt ûnder oaren Gurbe Doustra muzyk meitsjen op it plein. Boppedat kinne minsken muzykworkshops folgje. Se kinne ek by de garaazjes del en der is noch folle mear.

Van der Zwaag oer 'Rottefalle Brûst'

12:54
Efkes binnensjen yn de âlde pastorij
Efkes binnensjen yn de âlde pastorij fan De Rottefalle - Foto: Omrop Fryslân, Miranda Werkman
11:00
De felgriene e-Scooters fan Siebe

Felgriene scooterkes, swarte sealtsjes: it binne de splinternije e-Scooters fan de 23-jier âlde Siebe Schootstra. Mei syn famylje ferhiert hy sûnt in pear moanne de elektryske scooterkes.

Se hiene ienfâldichwei noch wat romte oer yn de skuorre, sa kamen se mei it idee. "Dat is de ûndernimmers-mindset", seit Siebe.

Wa't der in blokje op skeure wol, kin sa'n 50 kilometer komme. "Guon minsken dogge efkes in picknick ûnderweis", seit de jonge ûndernimmer. "Kinst in leuke 2,5 oere scooterje'

De e-Scooters fan Siebe

10:46
In edukatyf bosk

Aly de Boer lit de edukative bosk fan it doarp sjen. Hjir hawwe de skoalbern in ynsektehotel makke.

10:02
'De Rot': it skûtsje fan De Rottefalle

It is it âldste skûtsje fan de wrâld: de Rot út De Rotteralle. "Doe't se it oait bouwe soene wiene der wol twivels yn it doarp, fan 'komt it wol goed?'", seit Jan Keuning. "Mar hy bleaun driuwen. Hy wûn ek prizen." It skûtsje gong sels hurder as de houten skûtsjes. "Op it lêst mocht er net mear meidwaan."

'De Rot' fan De Rottefalle - Foto: Omrop Fryslân, Johanna Brinkman

Doe't de stoomskippen kamen, waard De Rot brûkt as fiskersskip yn Zoutkamp. Letter binne se der yn it doarp ek achter kommen dat de boat op de boaiem fan de see lein hat.

"Elke tongersdei farre wy noch", seit Keuning. "Wy hawwe der in hiele ploech frijwilligers om hinne. It hiele doarp stiet der achter." Se binne yn it doarp sa grutsk op it skûtsje, dat der sels in iepenloftspul oer komt.

It skûtsje fan De Rottefalle

9:59
Alles ûnder ien dak

'De wrâld fan de takomst is wat de bern derfan meitsje' stiet op de muorre by multykulturele sintrum it Werflân. "Der steane wy wol in bytsje om bekend hear, dat we dat wol dwaan kinne, dizze spreuken", seit Johannes Keuning.

"It doarpshûs dat hjir stie wie net mear fan dizze tiid. Doe haw wy meiïnoar betocht om de skoallen en it doarpshûs by inoar te dwaan, en ek de berne-opfang. Alles ûnder ien dak", seit Keuning. It gebou stiet der no fan 2016 ôf.

Hjirfoar hawwe sy twa jier om tafel sitten, ûnder oaren mei de gemeente. "No moatte wy allinnich efkes soargje dat der húshâldlike regleminten komme", seit Keuning.

Johannes Keuning oer it multykultureel sintrum It Werflân

9:30
Wolkom yn De Rottefalle!

Goeiemoarn! It is de earste wike fan Simmer yn Fryslân. Omrop Fryslân docht acht wiken lang ferslach fan alle simmerske aktiviteiten en sport yn Fryslân. Wy strike del yn ferskate doarpen en stêden.

Hjoed binne we yn De Rottefalle. Wol mei in omwei, want de N369 om it doarp hinne is fan hjoed 9.00 oere ôf ticht foar wurk oan de dyk.

Simmerblog

Oerdeis is alles te folgjen op de radio, mei ferskate bydragen yn alle programma's. Online is it ek te folgjen yn dit simmerblog mei bydragen en foto's. Om 17.15 oere, en dêrnei yn de werhelling, is Simmer yn Fryslân mei it doarp fan de dei op telefyzje te sjen.

Juster wienen we yn Nijewier en Wetsens. Alles noch efkes neilêze? Dat kin hjir.

(Advertinsje)
(Advertinsje)