HEA!
Weromsjen

HEA!

16 juny 17:15 - 17:30

Jasper 366 is in fenomeen yn de hynstewrâld en ien fan de populêrste dekhynsten. Jasper is in selsfokte hynst fan de famylje Wijma fan Jislum, en se ha Jasper noch hieltyd. Jasper is op dit stuit 27 jier en nei in tige suksesfol en lang wurklibben genietet Jasper 366 fan syn âlde dei.

HEA!

15 juny 17:15 - 17:30 In flinke tebeksetter fan't winter foar boerinne Nynke Cuperus fan Boksum. In ko gie op har stean en doe bruts sy in ribbe. Mar de 74-jierrige boerinne set troch. Kuperus buorket noch mei in âlderwetske gropstâl. Foar it melken hat se help, mar kealleboarne en fuorje docht se sels. De kij hoege net mear sa fier ferweide te wurden sûnt se lân tichter by de pleats kocht hat. Oan ophâlden tinkt de boerinne noch net. "Wat moat ik dan? Salang't de holle mar wat goed bliuwt, set ik troch." En yn 2007 makken Doede Bouma en Doeke Visser harren klear foar in jûntsje stappen yn diskoteek Quatrebras. Dêr waar in diskojûn organisearre foar minsken mei in ferstânlike beheining.

HEA!

14 juny 17:15 - 17:30 Enno van der Zee is libbensgenieter, artyst en wennet op syn skip Ennioway yn Snits. In 2013 wie HEA! op besite en syn sjongende papegaai Roxanne hie doe it heechste wurd, krekt lykas de baas. Hoe soe it no mei Enno wêze?

HEA!

12 juny 17:35 - 18:00 HEA! is in programma oer 'hea'gewoane minsken yn somtiden 'hea'laryske situaasjes. Hawwe jo in tip? Mail dan nei hea@omropfryslan.nl.

HEA!

9 juny 17:15 - 17:30 Yn it Grinslanner Noordhorn fielt se har no hielendal thús. Norma Miedema is mei har biste-opfang 'Norma's Universum' dêr delstrutsen nei't in grutte brân yn 2015 har pleatske by Blije platlei. Ferskate bisten kamen dêr by om. Norma is bliid mei har plak no en de minsken om har hinne. Se krijt samar help fan de buorlju as der ris wat is. Neffens har waard se earder yn Blije wol dwerssitten troch de omjouwing. De grutte brân is yntusken 7 jier lyn, mar ferjitte docht se it nea. Yn Noordhorn meie alle bisten frij omrinne, oant yn'e hûs ta.