HEA!
Weromsjen

HEA!

Hjoed 17:15 - 17:30

Nei oanlieding fan in fruitbeammeprojekt yn Raerd, ha in tal frijwilligers harren opjûn foar in snoeikursus by Landschapsbeheer Friesland. Under lieding fan Bonne Bruinsma snoeit de heechstambrigade in tal fruitbeammen yn Raerd. Co van Vliet komt net fan in pleats, mar is der wol mei opgroeid. Tweintich jier ferlyn is hy ferhúze nei Fryslân en de leafde foar lânbouark is te sjen yn syn tún.

HEA!

1 desimber 17:15 - 17:30 Se stiet bekind as it hûnefroutsje fan De Lemmer. Alexandra Swertz hat al rom 15 jier in hûne-útlit service, mar se sit al 45 jier yn it biste fak. Fanwege har sûnens moat se der ynkoarten mei ophâlde en dat docht har sear. Anne van der Zwaag fan Ryptsjerk mei graach lekker bûten omprutse. Hy is op dit stuit dwaande om trottoirbannen te pleatsen, mar hy helpt de bern ek wol gauris. 

HEA!

30 novimber 17:15 - 17:30 De grutte hobby fan André Brink fan Wytmarsum en syn hûn Mailo is jacht-/apportearproeven dwaan. De 7-jierrige labrador is sa goed dat hy meidwaan mei oan de Nimrod, de belangrykste wedstriid mei proeven foar jachthûnen. Jurjen Terpstra leit enoarme ôfstannen ôf op syn Elliptigo, in soarte fan fyts dy't oandreaun wurdt troch te stappen lykas op in crosstrainer.

HEA!

29 novimber 17:15 - 17:30 Jorn Jelle Bremer fan Britsum is 13 jier en hat in dream. Hy wol krekt sa goed wurde al syn grutte foarbyld, de Formule 1 coureur Nyck de Vries. Sels is hy krekt Nederlâns Kampioen wurden by it karten en hat noch grutte plannen.

HEA!

24 novimber 17:15 - 17:30 Ut it argyf de ôflevering fan 2 desimber 2021. Kees Boon is seis jier en wennet op it Poptaslot yn Marsum. Dat komt om't syn heit dêr slotbewarder is. It binne spannende tiden, want Sinteklaas komt útfanhûs op it slot, dus alles moat ekstra oppoetst wurde. En op 8 novimber 2016 wie HEA! yn Tjerkgaast dêr't it hynder fan Sinteklaas traind wurdt foar alle Sinteklaasdrokte. Want mei al dy bern en de piten moat de skimmel wol wat ha kinne fansels.