De Stichting Omrop Fryslân heeft een Regionale Mediaraad die volgens de Mediawet als taak heeft om het programmabeleid van de Omrop vast te stellen, binnen de vastgestelde organisatorische en financiële kaders. De Regionale Mediaraad van Omrop Fryslân is door het provinciaal bestuur representatief verklaard voor de belangrijkste in Fryslân voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

De leden van de Regionale Mediaraad van Omrop Fryslân zijn:

 • Werknemers: mevrouw D. Vollema-Gort
 • Werkgevers: mevrouw T. Lageveen
 • Kerkgenootschappen en genootschappen op kerkelijke grondslag: mevrouw S. van der Meer (vice-voorzitter)
 • Feriening Freonen fan Omrop Fryslân: G. Kingma
 • Agrarische Sector: J.T. Kooistra
 • Natuur en milieu: J. Houtsma
 • Onderwijs, educatie en welzijn: mevrouw A. Bruinsma
 • Friese Taal en Cultuur: mevrouw N. Beetstra
 • Sport en recreatie: A.J. de Vries
 • Deskundige Media gebied: mevrouw M. de Schiffart
 • Voorzitter/deskundige organisatorisch-bestuurlijk gebied: D.A. Fokkema