Algemene voorwaarden acties en prijsvragen

1. Toepasselijkheid

1.1
Indien sprake is van een prijsvraag of actie op de kanalen van Omrop Fryslân (radio, tv, online, social media) zijn deze Algemene voorwaarden voor acties en prijsvragen ( “Algemene Actievoorwaarden”) van toepassing. De Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Omrop Fryslân te organiseren prijsvragen en andersoortige acties ( “Actie”).

Per prijsvraag of actie wordt op de website en/of de andere kanalen van Omrop Fryslân vermeld op welke wijze en in welke periode aan de prijsvraag of actie kan worden deelgenomen en of aanvullende voorwaarden voor deelname gelden.
Indien er voor bepaalde acties of prijsvragen specifieke actievoorwaarden worden opgesteld, zullen die actievoorwaarden als aanvullend dienen te worden beschouwd op dit reglement en daarvan onderdeel uitmaken. Als sprake is van een promotioneel kansspel zullen de aanvullende actievoorwaarden in ieder geval het volgende bevatten:

(a) de naam van het te promoten product, de dienst of organisatie;
(b) het aantal te winnen prijzen of premies en een beschrijving daarvan en de waarde daarvan;
(c) de wijze van bekendmaking van de winnaar(s);
(d) de datum van de trekking en de uitreiking van de prijs.

Deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende actievoorwaarden worden hierna gezamenlijk aangeduid als “Actievoorwaarden”.

1.2
Bij afwijkingen tussen deze Algemene Actievoorwaarden en de aanvullende actievoorwaarden geldt hetgeen in de aanvullende voorwaarden is opgenomen.

1.3
Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.

2. Organisator

De Actie wordt georganiseerd door:
Stichting Omrop Fryslân
Zuiderkruisweg 2
8938 AP Leeuwarden
Omropfryslan.nl

3. Deelname

3.1
Per Actie wordt op www.omropfryslan.nl en/of de andere kanalen van Omrop Fryslân vermeld op welke wijze en binnen welke termijn aan de Actie kan worden deelgenomen.

3.2
Deelname is alleen mogelijk als de deelnemer minimaal 16 jaar oud is, ofwel de schriftelijke toestemming heeft van zijn/haar ouder of voogd om deel te mogen nemen. Bij de aanmelding voor de Actie of vóór het uitreiken van een prijs kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden verzocht.

3.3
Een deelnemer kan maar één keer per drie maanden meedoen aan een Actie van Omrop Fryslân.

3.4
Aan deelname zijn geen (aanvullende) kosten verbonden, anders dan de eigen kosten van de deelnemer voor gebruik van internet, telefoon of andere wijzen van deelname.

4. Bepaling van de winnaars

De prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. Tenzij anders is vermeld in de aanvullende actievoorwaarden zullen de winnaars op onpartijdige wijze in één trekking worden getrokken of aangewezen uit de deelnemers, bijvoorbeeld door een onafhankelijke persoon of instrument.
Per Actie wordt aangegeven hoeveel winnaars worden getrokken of aangewezen.

5. Bekendmaking winnaars

5.1
De winnaars zullen per telefoon, post of e-mail bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer. De winnaars kunnen worden vermeld op de kanalen van Omrop Fryslân.

5.2
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Prijzen

6.1
Per Actie wordt vermeld hoeveel en welke prijzen kunnen worden gewonnen.

6.2
Om voor een prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer:
(a) een vaste woon- of verblijfplaats te hebben;
(b) een geldig e-mailadres op te geven;
(c) correcte NAW-gegevens op te geven.

6.3
Binnen enkele weken na de Actie zal de gewonnen prijs per post aan de winnaar worden verzonden, of, indien dit in de aanvullende actievoorwaarden is opgenomen of gezien de aard van de prijs noodzakelijk is, op een andere wijze aan de winnaar worden uitgereikt.

6.4
Indien een winnaar niet binnen redelijke termijn heeft gereageerd op een bericht van Omrop Fryslân aan de winnaar via de door hem of haar verstrekte gegevens c.q. niet kan worden bereikt via deze gegevens, behoudt Omrop Fryslân zich het recht voor de prijs te laten vervallen of een volgende winnaar aan te wijzen op dezelfde wijze waarop de oorspronkelijke winnaar is aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs.

6.5
Een gewonnen prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of iets anders. Indien een prijs onverhoopt niet meer beschikbaar is, zal de winnaar een vervangende prijs ontvangen. Prijzen mogen niet doorverkocht worden.

6.6
Indien de te winnen prijs een reis betreft dient de deelnemer in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart en, indien vereist, visum) en komen een eventuele reis- en annuleringsverzekering, zakgeld en consumpties voor rekening van de deelnemer, tenzij anders is/wordt vermeld.

6.7
Indien de te winnen prijs een dienst betreft, zoals een reis, kan Omrop Fryslân voorwaarden verbinden aan de terbeschikkingstelling daarvan aan de winnaar van de prijs.

7. Kansspelbelasting

Indien over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient te worden afgedragen, zal de verschuldigde kansspelbelasting worden voldaan door Omrop Fryslân. De kansspelbelasting zal niet in rekening worden gebracht aan de deelnemer.

8. Medewerking deelnemers

Prijswinnaars zullen, indien daartoe verzocht, hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de Actie zoals foto- of filmopnamen en interviews. Alsdan is Omrop Fryslân gerechtigd deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Omrop Fryslân is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

9. Uitsluiting deelname

9.1
Medewerkers van Omrop Fryslân en daaraan gelieerde ondernemingen en medewerkers van eventuele partners van de betreffende Actie zijn uitgesloten van deelname.

9.2
Omrop Fryslân behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder wanneer zij op enige wijze handelen in strijd met de Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelen jegens Omrop Fryslân of derden.

10. Privacy

Omrop Fryslân gaat uit van de geldigheid van de opgegeven persoonsgegevens. Door deelname geeft de deelnemer toestemming tot de verwerking van de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

11. Aansprakelijkheid

11.1
Behalve in geval van opzet of grove schuld is Omrop Fryslân niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, waaronder - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van:
• het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
• uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
• gebreken aan de prijs;
• te late ontvangst van de prijs;
• geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs;
• beschadiging of vermissing van de prijs tijdens verzending;
• het niet gebruik kunnen maken van de prijs.

11.2
Omrop Fryslân is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade (veroorzaakt door de deelnemer) bij derden, die voortvloeit uit de deelname aan de Actie. De deelnemer is zelf aansprakelijk voor, door zijn/haar schuld, veroorzaakte schade.

11.3
Indien de gewonnen prijs bestaat uit toegangskaarten voor concerten, festivals, films, sportwedstrijden of gelijksoortige dan wel andersoortige evenementen, kan er bij afgelasting geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

11.4
Omrop Fryslân besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van een actie of prijsvraag. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-, zet- of andere van dergelijke fouten kunnen niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Omrop Fryslân in het leven roepen.

12. Wijzigingen

12.1
Omrop Fryslân heeft het recht om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op www.omropfryslan.nl bekendgemaakt.

12.2
Omrop Fryslân behoudt zich het recht voor om een Actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde prijzen, actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen. Indien de Actievoorwaarden ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd, worden deze van toepassing na afloop van de looptijd van de Actie tijdens welke de Actievoorwaarden zijn gewijzigd.

13. Klachten

13.1
Klachten over een Actie of een gewonnen prijs bevatten de naam, mail- en adresgegevens van de klager, de Actie die het betreft en een korte omschrijving van de klacht en kunnen worden gericht aan:

Stichting Omrop Fryslân
T.a.v. Ofdieling Publyk
Postbus 7600
8903 JP Leeuwarden
E-mail: publyk@omropfryslan.nl

13.2
Omrop Fryslân zal de klacht binnen een week bevestigen. De afdeling Publiek zal de klacht behandelen en binnen een redelijke termijn reageren op een ingediende klacht.

14. Slot

14.1
Indien de Actie gekwalificeerd kan worden als een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen wordt de Actie georganiseerd in overeenstemming met deze Gedragscode.

14.2
In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist Omrop Fryslân.