Kom fierder bij Omrop Fryslân

Kom binnen, sluit aan en neem deel. Voel je welkom om de verhalen van Omrop Fryslân te volgen, om verdieping te zoeken en om het gesprek aan te gaan.

Omrop Fryslân is dé regionale publieke omroep voor iedereen die zich met Fryslân verbonden voelt. De organisatie maakt verhalen die informeren, inspireren en amuseren en brengt de content via diverse platforms zoals radio, televisie en onlinekanalen. De Omrop is dichtbij, herkenbaar en betrouwbaar en in contact met jou, ons publiek.

Verbinden, verdiepen en vooroplopen
Het bovenstaande vertaalt zich in drie kernbegrippen, namelijk verbinden, verdiepen en vooroplopen. Omrop Fryslân wil verbinden en bouwen aan gemeenschappen. Verdiepen door thema’s consequent en betrouwbaar te verslaan en mensen van context te voorzien. Vooroplopen wil Omrop Fryslân door zaken zelf te agenderen en vakmanschap permanent te verbeteren.

De juiste taal spreken
Het Fries is de tweede rijkstaal en daar is Omrop Fryslân trots op. Het Fries is dan ook de voertaal. Alle presentatoren en verslaggevers gebruiken het Fries als de eerste taal. Dat geldt ook voor de rest van de Omrop en is terug te zien in alle uitingen van de Omrop. We willen de omroep voor alle inwoners van Fryslân zijn en door de kracht en schoonheid van de taal in te zetten, nodigt Omrop Fryslân niet-Friestaligen uit om mee te genieten.