Missie
Omrop Fryslân maakt verhalen die informeren, inspireren en amuseren. Hiermee verbindt en verrijkt de Omrop iedereen die zich met Fryslân verbonden voelt.

Visie
Omrop Fryslân wil in alle media-uitingen iedereen, die zich met Fryslân verbonden voelt, stimuleren om (actief) deel te nemen aan het Friese samenleven. Dat doet Omrop Fryslân door via verschillende platforms alle groepen in de Friese samenleving te informeren, te activeren en te verbinden. Daardoor kan iedereen op zijn eigen manier instappen, begrijpen, meedoen en bijdragen.