Krystbeamme-aksje

Wa fertsjinnet neffens dy in krystbeam?

  • Wa fertsjinnet neffens dy in komplete krystbeam?

Wa fertsjinnet neffens dy in komplete krystbeam? Omrop Fryslân jout fan 6 oant en mei 10 desimber 30 kear in komplete krystbeam kado. Foar dyn buorman dy’t altyd de kontener foar dy bûten set of dyn âlden om’t sy altyd wol op de bern passe wolle. Alles is mooglik! De krystbeam wurdt folslein mei fersiering en ljochtsjes by dy persoan thús brocht.

It is no net mear mooglik om it formulier yn te foljen!

(advertinsje)

Freed 8 desimber

Tongersdei 7 desimber

  • Krystbeam 7 desimber 2017
  • Geert van Tuinen jout in krystbeam fuort yn de Middei fan Fryslân
  • Lennie en Margot jouwe in krystbeam fuort yn Tsjom

Woansdei 6 desimber

  • Johanna jout yn Fryslân Hjoed in krystbeam fuort yn Kimswert
  • Geert van Tuinen jout in krystbeam fuort
  • Bauke en Margot jouwe in krystbeam fuort
  • Bauke 3
  • Bauke Deelstra en syn ingeltsje oer de krystbeamme-aksje
  • Bauke ferrast mei ballen op De Lemmer
(advertinsje)