Krystbeamme-aksje

Wa fertsjinnet neffens dy in krystbeam?

Wa fertsjinnet neffens dy in komplete krystbeam? Omrop Fryslân jout fan 6 oant en mei 10 desimber 30 kear in komplete krystbeam kado. Foar dyn buorman dy’t altyd de kontener foar dy bûten set of dyn âlden om’t sy altyd wol op de bern passe wolle. Alles is mooglik! De krystbeam wurdt folslein mei fersiering en ljochtsjes by dy persoan thús brocht.

It is no net mear mooglik om it formulier yn te foljen!

(advertinsje)

Tongersdei 7 desimber

Woansdei 6 desimber

(advertinsje)