Fertel Mar

Foar jong en âld

In Frysktalich programma foar jong en âld. Lykas it Hollânsktalige programma ‘praatjesmakers’ fan eartiids fertelle bern út groep 1 en 2 de moaiste ferhalen oan programmamakker Feije van der Meer. Feije giet wiidweidich op de bern yn om de moaiste petearen te kreëren. De ien wit wat je mei in kockpit dwaan kinne, de oar wit in raar wurd, mar duort dat net te sizzen. Omrop Fryslân Televyzje stjoert twa dielen út fan Fertel Mar, tidens de Winterwiken op moandei 28 (diel 1) en tiisdei 29 desimber (diel 2) 2015.

(advertinsje)