De feestdagen by Omrop Fryslân

    Yn de desimbermoanne kinst wer wille, waarmte en weromsjen ferwachtsje fan Omrop Fryslân. Dat dogge wy sa’tst dat fan de Omrop wend bist: mei ein desimber yn de krystsfearen en om de jierwikseling hinne mei it nedige fjoerwurk. Hoe't 2018 derút sjen sil? Dat bliuwt noch efkes spannend.

     

     

    (advertinsje)