It wetterskip

We binne yn Fryslân al iuwen dwaande mei wetter. Wetter is ús freon, mar ek ús fijân. Fryslân wurdt beskerme troch seediken en polderdiken. Wetterskip Fryslân, it âldste bestjoersorgaan fan Fryslân, soarget dat we ús fuotten drûch hâlde troch sterke diken.

Want it klimaat feroaret, de seespegel stiicht, we krije mear delslach en mear drûchte. Alle jierren jout it Wetterskip sa'n 140 miljoen euro út om Fryslân drûch en it wetter op peil en skjin te hâlden. Yn in rige fan trettjin ôfleveringen sjocht Omrop Fryslân wat der yn Fryslân allegearre bart oan dat wetterbehear.

Oflevering 1: It Wetterskip en de klimaatferoaring
Oflevering 2: Wat bart der as der in dyk trochbrekt?
Oflevering 3: Wc-papier helje út it rioelwetter fan Ljouwert
Oflevering 4: In drûge simmer en it reint in soad yn Fryslân
Oflevering 5: It sâlte wetter komt omheech
Oflevering 6: It Feangreidegebiet driget fuort te tearen
Oflevering 7: Twa bysûndere gemalen
Oflevering 8: De wetterkwaliteit yn Fryslân
Oflevering 9: Fisk-freonlike maatregels
Oflevering 10: Te gast by Jan Talsma yn Drachten by de rioelwettersuvering
Oflevering 11: De diken yn Fryslân
Oflevering 12: It wettersysteem fan Fryslân wurdt kontinu oanfretten en bedrige

(Advertinsje)