#WESETTETROCH by Omrop Fryslân

De tiid fan trochsetten bliuwt noch efkes oanhâlden. Nei in simmer sûnder al te folle eveneminten, wie septimber wat roaskleuriger en pakte Omrop Fryslân út mei in soad nije programma's en sportútstjoeringen. Mar ek yn oktober en novimber stean der nije, sfearfolle en passende programma's foar dy klear. Want #wesettetroch !  

Oar wurk

  Fan sjongeres nei personal shopper of barman nei muzykdosint. Op radio, telefyzje en ynternet is yn oktober en novimber in rige te sjen mei portretten fan minsken dy't troffen binne troch de coronakrisis en twongen oar wurk fûn ha. Se lizze har net del by tsjinslach en wolle har sels rêde kinne. Sy sette troch. De rige is fan tiisdei 20 oktober ôf te sjen by Omrop Fryslân. Sjoch hjir foar alle portretten

  Liveblog

   Omrop Fryslân praat dy alle dagen by oer it lêste nijs yn de provinsje. Op it stuit is it nijs oer it coronafirus alle dagen te folgjen yn in spesjale liveblog. Oerdei binne de lêste ûntwikkelingen ek te folgjen op de radio fia 92.2FM en jûns op telefyzje yn Fryslân Hjoed

   Tsjerketsjinsten

    Omrop Fryslân set wer útein mei it live útstjoeren fan tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter. De tsjinsten begjinne krekt as earder dit jier om 10.00 oere en wurde om 12.00 oere werhelle. Se binne te sjen fia in livestream op de webside fan Omrop Fryslân en ek op telefyzje.

    Trochsette mei de bern

     Hjerstfakânsje, reinich waar, binnen bliuwe en dus in soad thús wêze. Gelokkich kinne bern thús én op skoalle genietsje fan Omrop Fryslân Tsjil. Mei in spesjale app kinne bern yn in feilige omjouwing Fryske filmkes besjen dy't foar harren leeftiid geskikt binne. Omrop Fryslân Tsjil is ek te folgjen op Instagram, YouTube en TikTok.

     (Advertinsje)