Boadskiplistje

Alle produkten op in rige

    Yn gearwurking mei de Voedselbank is in boadskiplist opsteld mei dêrop produkten dêr't ferlet fan is. Fan 8 oant en mei 18 desimber kinne jo dizze produkten keapje en ynleverje by ien fan de dielnimmende supermerken. De list leit ek yn alle supermerken, dy't meidogge. Jo kinne tusken 8 en 19 desimber (9:00 - 18.00 oere) ek sels produkten delbringe by de omrop. Foar it gemak kinne jo it listje ek printsje, sawol yn it Frysk as yn it Nederlânsk.

    (advertinsje)