Boadskiplistje

Dizze produkten wolle wy graach ha

    Yn gearwurking mei de Voedselbank is in boadskiplist opsteld mei dêrop produkten dêr't in soad ferlet fan is. Fan 7 oant en mei 17 desimber kinst dizze produkten keapje en ynleverje by ien fan de dielnimmende supermerken. De list leit ek yn alle supermerken, dy't meidogge. Jo kinne tusken 7 en 18 desimber (9:00 - 18.00 oere) ek sels produkten delbringe by de omrop. Foar it gemak kinst it listje ek printsje.

    (Advertinsje)