Staazje formulier

Bisto op syk nei in staazjeplak, dan bist do by ús oan it goede adres! By Omrop Fryslân binne ferskate staazjeplakken beskikber (MBU+ / HBU nivo). Bist nijsgjirrich, entûsjast en sikest in ôfwikseljend en dynamysk staazje? Dan ha wy miskien wol in staazjeplak foar dy!

As fansels hearre de stazjêrs de Fryske taal goed prate te kinnen en Frysk ferstean wurdt fanselssprekkend fûn.

Fertel hjir werom asto by Omrop Fryslân staazje rinne wolst. Fertel koart wat oer dysels en watsto leare wolst yn dyn staazje.
Allinnich PDF, DOC & DOCX bestânnen kinst uploade fan max 8MB
Bestannen meie net grutter wêze as 8 MB.
Tastiene bestânsformaten: pdf doc docx.
Allinnich gif, jpg of png foto's fan maximaal 8MB
Bestannen meie net grutter wêze as 8 MB.
Tastiene bestânsformaten: gif jpg jpeg png.
Hast noch opmerkings of fragen, lit it hjir witte.
(Advertinsje)