Wat tekenje ik? fan 22 april 2014 13:02

    Dizze kear yn Wat tekenje ik? Maaitiid, soarchje, beskermje, spannend:
    In beam krijt in pear griene bledsjes, de sinne skynt. In famke sjocht yn spanning omheech nei in jonkje dy't yn de beam sit. Hy hâld in paraplu boppe in fûgeltsje yn in nêst omt it reint.

    Wat tekenje ik?

    Yn it berneprogramma by Omrop Fryslân telefyzje: Wat tekenje ik? reagearje bern op in tekening dy’t geandewei ûntstiet.
    (advertinsje)