Wat tekenje ik? fan 18 maart 2014 13:02

    De earste ôflevering fan it programma hjit: ‘Bisto thús?’. Der is te sjen dat in lyts famke by in doar stiet. It liket in gewoane doar, mar as der hieltyd mear te sjen is op de tekening, docht blyken dat der in hiel bysûnder hûs efter de doar sit.

    Wat tekenje ik?

    Yn it berneprogramma by Omrop Fryslân telefyzje: Wat tekenje ik? reagearje bern op in tekening dy’t geandewei ûntstiet.
    (advertinsje)