Wat tekenje ik? fan 18 maaie 2016 11:00


It is maitiid, tema: maitiid, soarchje, beskermje, spannend

In beam kriget in pear griene bledsjes, de sinne skynt. In famke sjocht yn spanning omheech nei in jonkje dy 't yn de beam sit. Hy hâldt in paraplu boppe in fûgeltsje yn in nêst omdat it reint.

Woansdeis en freeds om 11.00 oere op telefyzje.

Sjoch foar mear skoaltelefyzjeprogramma's op Skoal.tv

Wat tekenje ik?

Yn it berneprogramma by Omrop Fryslân telefyzje: Wat tekenje ik? reagearje bern op in tekening dy’t geandewei ûntstiet.
(advertinsje)