Wat seist?! fan 9 oktober 2019 17:35

Werom nei it heitelân

Stel dy foar, do wurdst earne dropt yn it midden fan Nederlân en do moatst werom sjen te kommen. Sûnder jild, yn alle ferfiersmiddelen op syn heechst 20 minuten én do meist allinne Frysk prate.

Hoe't dat Janna en Linda fergie? Do sjochst it by Wat Seist?!

Wat seist?!

Hoe fier komst mei de Fryske taal bûten Fryslan? Dat hawwe Janna en Linda fan de NHL Ljouwert útsocht yn ferskillende provinsjes.
(advertinsje)