Wat seist?! fan 23 jannewaris 2019 17:45

Iten bestelle yn it Frysk

Wy meie allegearre graach wolris út iten. Sawol yn ús eigen provinsje as dêrbûten. Mar, wat no asto yn it Frysk dyn bestelling dwaan moast?

Janna en Linda binne dy útdaging oangien yn Swol. Hoe't dat gie? Do sjochst it yn Wat Seist?!

Wat seist?!

Hoe fier komst mei de Fryske taal bûten Fryslan? Dat hawwe Janna en Linda fan de NHL Ljouwert útsocht yn ferskillende provinsjes.
(advertinsje)