Wat seist?! fan 18 septimber 2019 17:35

Hoe fier komst mei de Fryske taal bûten Fryslân? Dat sjochst fan dizze wike ôf yn Wat Seist?! by Omrop Fryslân. Dizze wike besykje Janna en Linda safolle mooglik mannen te fersieren yn in healoere. Makje soest tinke. Mar ek yn Grins en allinnich wannear'tst Frysk prate meist? Sjochst it yn dizze útstjoering!

Wat seist?!

Hoe fier komst mei de Fryske taal bûten Fryslan? Dat hawwe Janna en Linda fan de NHL Ljouwert útsocht yn ferskillende provinsjes.
(advertinsje)