Us dieretún fan 10 april 2016 17:30

De seeliuwen moatte bot wenne oan harren nije ferbliuw. Fersoarchster Lisa sil de bisten traine en sil de kommende tiid in goeie bân my de bisten opbouwe. Seeliuwen binne aardich om te sjen mar it binne ek grutte bisten dy’t net gehiel ûngefaarlik binne. It is dan ek fan grut belang dat Lisa goed oanfield hoe’t se reagearre op inoar. Wylst de folwoeksen seeliuwen al in pear dagen yn it park binne, komme der ek twa jonge seeliuwen oan. En dat is noch wol efkes in toer om de bisten yn harren nije ferbliuw te krijen.

Us dieretún

AquaZoo is flink útwreide mei bisten en it park ûndergie ek fuort in flinke opknapbeurt. Omrop Fryslân folge de fernijingen op ‘e foet yn Us dieretún.
(advertinsje)