Us Derek: Ontmoet de donateurs

Ôfrûne sneon waard foar de earste kear in Derek Buitenzorg-fandei organisearre. Mear as de helte fan alle Derek donateurs kaamen nei Wolvegea om kennis te meitsjen mei it meast talintfolle draafhynder fan Fryslân. De donateurs krigen boppedat de ultime kâns om self ris oan in echte koers mei te dwaan.

Us Derek

Us Derek, it hynder fan Omrop Fryslân. Neiteam fan in draver en rêden fan de slacht.
(Advertinsje)