Us Derek fan 6 febrewaris 2012

It winterwaar hâldt net allinnich minsken yn de besnijing, ek bisten hawwe der mei te krijen. Us eigen Derek Buitenzorg bygelyks. Syn trainings stean op dit stuit wat op in leech pitsje troch de froast. Mar dat betsjut net dat alles folslein stil stiet. En boppedat hâlde de fans ús Derek ek yn de gaten, want der wie in moaie ferrassing.

Us Derek

Us Derek, it hynder fan Omrop Fryslân. Neiteam fan in draver en rêden fan de slacht.
(Advertinsje)