Us Derek fan 29 novimber 2011

As jo in bytsje fan hynders witte dan kinne jo de namme Buitenzorg. Romrofte tiden wiene der yn de jierren 60 en 70 mei it hynder Henri Buitenzorg en letter ek Jojo Buitenzorg. No hat Us Derek deselde achternamme. Mar hy is gjin pakesizzer fan Henri. Syn heit en mem binne Royal Gull en (Rekel) Raquel Boko. We giene op syk nei de roots fan Us Derek en kaamen út yn Gelderlân.

Us Derek

Us Derek, it hynder fan Omrop Fryslân. Neiteam fan in draver en rêden fan de slacht.
(Advertinsje)