Us Derek fan 19 desimber 2011

We binne no mear as twa moanne eigener fan ús moaie hynder Derek. Rêden fan de slacht en yn goeie hannen by Eelke Kruis en Sjouke Wagenaar yn Terbant. En wy binne sa't wol bliken docht net de iennigen dy't Derek yn ús hert sletten hawwe. Elkenien kin 'm hast. Derek is in hit fan de boppeste planke. Noch net op de koersbaan, mar wol dêrbûten.

Us Derek

Us Derek, it hynder fan Omrop Fryslân. Neiteam fan in draver en rêden fan de slacht.
(Advertinsje)