Tsjerketsjinst op TV fan 31 jannewaris 2021 10:00

De tsjinst komt út Trinitas, It Hearrenfean.

  • Predikant: ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
  • Alderling en lêzer: Bert van het Meer
  • Diaken: Jarig van der Veer
  • Lêzer: Karst Jan Iedema
  • Oargelist: Fedde Tuinstra
  • Koster: fam. Schukken

Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst fan snein 31 jannewaris 2021.

Tsjerketsjinst op TV

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter út
(Advertinsje)