Tsjerketsjinst op TV fan 3 jannewaris 2021 10:00

De tsjinst komt út Trinitas, It Hearrenfean.

  • Predikant: ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen
  • Oargelist: Bert Kingma
  • Alderling: Jochum Zuidema
  • Diaken: Sjoerd Talsma
  • Muzikale meiwurking: Yvonne Lanser en Quinto Perspectivo o.l.v. John Verrijk
  • Koster: Joost en Janneke Hiemstra
  • Lêzer: Bob Akkerman

Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst fan snein 3 jannewaris 2021. 

Tsjerketsjinst op TV

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter út
(Advertinsje)