Tsjerketsjinst op TV fan 28 febrewaris 2021 10:00

Dizze snein komt de tsjerketsjinst út de Krústsjerke fan Burgum.

  • Foargonger: gemeentlik wurker Froukje Wesseling-Schilstra
  • Oargelist: Sebastiaan Schippers
  • Pianist: Bernard Bos
  • Dûns: Yga Wagenaar
  • Alderling: Zwanny Postma-Kamminga
  • Diaken: Gerda van der Let
  • Koster: Boake Hoekstra
  • Koster: Arie Poortinga en Herman Konst

Liturgy
Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst fan 28 febrewaris 2021.

Tsjerketsjinst op TV

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter út
(Advertinsje)