Tsjerketsjinst op TV fan 21 maart 2021 10:00

Dizze snein komt de tsjerketsjinst út De Oase yn Drachten.

  • Pastor Neeltsje Bouma - RK
  • Lêzer Boukje van der Weit, Fonteinkerk - GKv
  • Oargelist Sietse van der Hoek - RK
  • Muzikale meiwurking Wim Venema - gitaer - RK
  • Sjonger Twan van der Wolde
  • Moment foar de bêrn Jellina Baron en Jody Riedstra - GKv
  • Oankundiging kollekte Baukje Hogeveen - PG
  • Liturgyske blomskikking Foekje de Boer - PG
  • Koster Janke van der Laan - PG Oase

Liturgy
Klik hjir
foar de liturgy fan de tsjinst fan 21 maart 2021.

Tsjerketsjinst op TV

De fieringen komme út de fan âlds Grifformearde Tsjerke op De Harkema
(Advertinsje)