Tsjerketsjinst op TV fan 21 febrewaris 2021 10:00

Dizze snein komt de tsjerketsjinst út de Krústsjerke fan Burgum.

  • Pastoar: Paul Verheijen
  • Acolytes: Gerwin en Lex de Jager
  • Oargelisten: Hans Bergman en Marieke van der Meer
  • Lektoren: Marian Folmer en Conny van Eijden
  • Oankundiging kollekte: Marian Folmer
  • Koster: Arie Poortinga en Herman Konst

Liturgy
Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst fan 21 febrewaris 2021.

Tsjerketsjinst op TV

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter út
(Advertinsje)