Tsjerketsjinst op TV fan 2 april 2021 19:00

Dizze tsjinst komt út Jorwert wei.

  • Foargonger: ds. Saskia Leene
  • Mienskip: Gea van Wieren
  • Lêzers: Edo Vellenga en Gea van Wieren
  • By it krús: Siebolt Dijkstra, Afke Huistra, Trees Nummerdor, Sietske Visser
  • Muzyk: Wiebe Kaspers, Andrea Meijer
  • Sang: Adrie Kaspers, Petra Ottema, Teake Posthuma en Andries Visser
  • Oersetting slottekst: Albertsje Spliethoff

Liturgy
Klik hjir
foar de liturgy fan de tsjinst fan 2 april 2021.

Tsjerketsjinst op TV

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter út
(Advertinsje)