Tsjerketsjinst op TV fan 14 febrewaris 2021 10:00

Dizze snein komt de tsjerketsjinst út de Krústsjerke fan Burgum. Tema: Omtinkers

 • Foargonger: ds. Reinier Tuitman
 • Oargelist: Sebastiaan Schippers
 • Alderling: Theo Hietkamp
 • Diaken: Dirk Minnema
 • Muzikale meiwurking: combo o.l.v. Dick Rusticus
  Hendrik Talsma (piano), Oebele Kooy (keyboard), Jan Roorda (basgitaar),
  Jildert de Haan (vibrafoon), Gerlof Hoekstra (percussie)
 • Lêzer: Tineke Veenstra
 • Koster: Alfred van der Land

Liturgy
Klik hjir foar de liturgy fan de tsjinst fan 14 febrewaris 2021.

Tsjerketsjinst op TV

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter út
(Advertinsje)