Tsjerketsjinst op TV fan 1 april 2021 19:00

Dizze tsjinst komt út Jorwert wei.

  • Foargonger: ds. Hinne Wagenaar
  • Mienskip: Gea van Wieren
  • Lêzer: Wikje de Jong
  • Gebeden: Hanne van Oversteeg, Petra Postma, Tietia Kooistra, Tryntsje van der Veer
  • Muzyk: Hindrik van der Meer
  • Sang: Adrie Kaspers, Petra Ottema, Teake Posthuma en Andries Visser
  • Kears: Alex Riemersma

Liturgy
Klik hjir
foar de liturgy fan de tsjinst fan 1 april 2021.

Tsjerketsjinst op TV

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter út
(Advertinsje)