Tomke fan 26 juny 2013

Tomke: Dûnsje op 'e dyk

Kornelia fertelt dat er aansen dûnsjen op it pleintsje is.
Dêr wolle se hinne fansels om it te sjen.
Se fine it sa moai dat se sels ek meidwaan wolle, mar dan moatte se earst nei hûs
om de learzen op te heljen.
Dat dogge se, mar de bern kinne hurder as Romke.

Berneprogramma

Alle jûnen foar de alderlytsten in berneprogramma fan in pear minuten om de dei mei ôf te sluten. Ofwikseljend Tomketiid, Bear Boeloe en Fratsen.
(advertinsje)