Tomke fan 21 juny 2013

Tomke: Nuvere fotografen

Tomke, Romke en Kornelia binne yn 'e tún.
Kornelia set allegear moaie blommen op 'e foto.
Want wa 't de moaiste foto makket krijt in priis.
Mar Tomke en Romke tinke net dat sy dêr in priis mei winne sil.
Nee, sy witte wol wat folle betters.

Berneprogramma

Alle jûnen foar de alderlytsten in berneprogramma fan in pear minuten om de dei mei ôf te sluten. Ofwikseljend Tomketiid, Bear Boeloe en Fratsen.
(advertinsje)