Teken fan libben fan 26 juny 2017 18:35

Yn de lêste útstjoering fan Teken fan libben sjocht presintator Raynaud Ritsma werom op de reis dy’t we ôfrûne perioade makke hawwe. Oan ‘e hân fan ferkate fragminten mei de neibesteanden wurdt in oersjoch sketst troch de belibbingswrâld fan dy neibesteanden.

Hawwe jo nei oanlieding fan dit programma fragen oer rouferwurking of ferlet fan in petear?

Nim dan kontakt op mei:
Stichting NAHzorg 
Tel: 058-2563839 (te berikken tusken 09.00 - 17.00 oere)
Mail: info@tekensvanlevens.nl

Sy helpe jo fierder.

Teken fan libben

Raynaud Ritsma giet op syk nei de ferhalen efter bermmonuminten. Neibesteanden en helpferlieners fertelle oer hoe't sy harren ferlies ferwurkje en hoe't se sûnt it ûngelok yn it libben stean.
(Advertinsje)