Teken fan libben fan 10 april 2017 18:45

Yn Nederlân binne rom 20.000 frijwillige brânwachters aktyf. Allegear manlju en froulju dy’t sadree’t de piper giet alles op alles sette om minsken yn need te helpen. By ferkearsûngemakken binne sy faak as ien fan de earsten te plak. Yn dizze ôflevering fan Teken fan libben giet Raynaud yn petear mei âld-brânwachter Tamme Metzlar en syn jonge opfolger Hendrik Jellema fan Wommels. Hoe geane sy om mei oangripende situaasjes?

Hawwe jo nei oanlieding fan dit programma fragen oer rouferwurking of ferlet fan in petear?

Nim dan kontakt op mei:
Stichting NAHzorg 
Tel: 058-2563839 (te berikken tusken 09.00 - 17.00 oere)
Mail: info@tekensvanlevens.nl

Sy helpe jo fierder.

Teken fan libben

Raynaud Ritsma giet op syk nei de ferhalen efter bermmonuminten. Neibesteanden en helpferlieners fertelle oer hoe't sy harren ferlies ferwurkje en hoe't se sûnt it ûngelok yn it libben stean.
(Advertinsje)