Simmergast: Rennie Rijpma

Simmergast yn Buro de Vries is Rennie Rijpma. Se is sûnt 1 july de haadredakteur fan het Algemeen Dagblad. Rijpma (49) is hikke en tein yn Oentsjerk en wennet no yn Amsterdam. Se rôle de sjoernalistyk yn fia in stúdzje rjochten. In petear oer har fak, de krante en har bân mei Fryslân.

Buro de Vries (Podcast)

In bysûnder ferhaal, in moai petear of in goeie syktocht. Buro de Vries nimt je gemoedlik mei de djipte yn.
(Advertinsje)